Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

ABC PACJENTA
Punkt

Prawa pacjenta

Niniejsze prawa i obowiązki obowiązują wszystkich naszych pacjentów Dzięki poniższej lekturze zapewnisz sobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w naszej przychodni. Pamiętaj, że dla nas pacjent jest najważniejszy.

Kursor

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SWOIMI PRAWAMI

NFZ

Klikając w poniższy odnośnik zostaniesz przeniesiony na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie poznasz wszystkie swoje prawa.

Kursor

PRZEJDŹ DO STRONY

Punkt

Zasady zapisów na porady i wizyty z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych

 1. Na wizytę do lekarza/pielęgniarki/położnej zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
 2. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, przez zakładkę e-rejestracja na stronie internetowej zakładu
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi.
 4. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.
 5. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – w każdy dostępny sposób.
 6. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia przyjęcie następuje niezwłocznie.
 7. Świadczeniodawca realizuje również świadczenia w domu pacjenta (wizyty domowe). Udzielane są one w uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z lekarzem POZ, pielęgniarką POZ, położną POZ. Wizyty są udzielane w czasie pracy POZ. Jeżeli nie ma chętnych na wizyty domowe, lekarz POZ dyżuruje w przychodni.
Punkt

Potwierdzenie prawa do świadczeń

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Świadczeniodawcę pacjentom:
  • Ubezpieczonym – na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt opłacania składek
  • Zgodnie z treścią zawartych umów pomiędzy Świadczeniodawcą a dysponentami środków finansowych – na podstawie dokumentów wynikających z treści tych umów
  • Obcokrajowcom – na zasadach określonych w art. 2 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ubezpieczonym dobrowolnie w towarzystwach ubezpieczeniowych – na podstawie ważnej polisy ubezpieczeniowej i warunków w niej zawartych
  • Nieubezpieczonym - na podstawie odpłatności tych osób.
 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 pacjent powinien przedstawić przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego.
 3. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Świadczeniodawcy potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
 4. Każdy pacjent przed udzieleniem świadczenia jest weryfikowany w systemie e-WUŚ.
 5. W przypadku wystąpienia negatywnego wyniku weryfikacji, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny albo opiekun faktyczny wypełnia oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. W przypadku odmowy wypełnienia oświadczenia oraz braku dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnych świadczeń, świadczenia udzielane są za odpłatnością.

  Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:
   Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)
  • Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  • Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy
   Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
  • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia i odprowadzanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
   Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
  • Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)
   Dla emerytów i rencistów:
  • Legitymacja emeryta lub rencisty - w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli pozycja 3. i 4. numeru legitymacji zawiera znaki " – – ", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia (np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ)
  • Zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.)
  • Aktualny odcinek emerytury lub renty
  • Dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy)
   Dla osoby bezrobotnej:
  • Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
   Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
  • Umowa zawarta z NFZ i druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej a w przypadku zgłoszonego członka rodziny dodatkowo druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia (ZUS ZCNA / ZUS ZCZA)
   Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
  • Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r.; ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.)
  • Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
  • Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
  • Legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
  • Legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia (dotyczy tylko KRUS)
  • W przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką/zaświadczenie ze szkoły / uczelni potwierdzające naukę
  • W przypadku dzieci, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności (istotnym jest, że dzieci te mogą być zgłoszonego ubezpieczenia przez rodzica bez względu na wiek i kontynuację nauki)
  • Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone np. dowodami osobistymi obojga rodziców), mają zagwarantowane prawo do świadczeń.
   Dla studentów po ukończeniu 26. roku życia:
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka
  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt zgłoszenia do ubezpieczenia
   Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:
  • Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt zgłoszenia do ubezpieczenia
   Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:
  • Poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP)
  • Karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
   BRAK DOKUMENTU UBEZPIECZENIA W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie, tj.:
  • W terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
  • Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.
   W przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:
  • Imię i nazwisko
  • Datę urodzenia
  • PESEL
  • Nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia
  • Nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony
   PRAWO DO ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH
   Osoby nie posiadające ubezpieczenia, ale posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskie, które:
  • Nie ukończyły 18. roku życia
  • Są w okresie ciąży, porodu i połogu
  • posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych niezależnie od posiadanych uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Świadczeniodawca każdorazowo jest zobowiązany do potwierdzenia faktu ubezpieczenia takiej osoby. Jednakże żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt ubezpieczenia nie może tworzyć wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej uzależnione jest od posiadania statusu osoby ubezpieczonej.
   Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy, bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej przysługują:
  • Osobom uzależnionym od alkoholu (w zakresie leczenia odwykowego)
  • Osobom uzależnionym od narkotyków (w zakresie leczenia uzależnienia, rehabilitacji i reintegracji osoby uzależnionej)
  • Osobom z zaburzeniami psychicznymi (w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej)
  • Cudzoziemcom umieszczonym w strzeżonym ośrodku lub przebywającym w areszcie w celu wydalenia, jeżeli stan ich zdrowia tego wymaga
  • Osobom, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym (w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych)
  • Posiadaczom Karty Polaka, w sytuacji potrzeby skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych (chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne)
  • Przepisów ustawy nie stosuje się wobec osób pozbawionych wolności, którym świadczenia zdrowotne są udzielane bezpłatnie, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.
  • W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.
Punkt

Poza kolejnością

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mają prawo:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży
 • Pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • Osoby te nie są umieszczane na liście oczekujących, a świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

  Prowadzi się odrębną listę dla pacjentów leczenia onkologicznego – objęcie diagnostyką na celu rozpoznania nowotworu złośliwego (na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO).
Punkt

Tryb składania skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Skargi i wnioski mogą być składane:
 • pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Chmielniku
  Ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik
  z dopiskiem „ Wnioski i skargi”
 • mailowo na adres : poczta@spzozchmielnik.pl lub dyrekcja@spzozchmielnik.pl
  z dopiskiem „ Wnioski i skargi”
 • osobiście u dyrekcji SPZOZ Chmielnik
  wtorek 9.00-10.00 oraz 14.00-15.00
  piątek 7.30-8.00 oraz 13.00-14.00
Punkt

Regulamin świadczenia usług telemedycznych

Dostęp pacjentów do wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych
Informacje ABC Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.

Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. Tym samym, podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami i może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia. Jeżeli jednak pacjent chce zapoznać się z wynikami badania wcześniej niż podczas wizyty lekarskiej, ma do tego prawo.
Niezasadne jest uzależnianie dostępu pacjenta do wyników jego badań, od wizyty u lekarza specjalisty, który zlecił ich wykonanie. Zgodnie z rozporządzeniem, wyniki badań stanowią bowiem część dokumentacji medycznej pacjenta.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Tym samym wyniki badań pacjent może odebrać osobiście lub może to zrobić osoba przez niego upoważniona.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej.

Wyniki badań powinny zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie, w jednej ze wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta form, tj.:
 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.
Natomiast zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

Podstawa prawna
 1. § 8 oraz § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015.r poz. 2069)
 2. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021