Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

USŁUGI

Badania bilansowe dzieci i dorosłych

Zestaw wystandaryzowanych badań realizowanych w ramach profilaktyki chorób przewlekłych przeznaczony dla całej populacji objętej opieką świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie POZ PLUS, wykonywany raz na pięć lat, w pięcioletnich grupach wiekowych od 20 do 65 roku życia

W trakcie rejestracji wizyty do lekarza prosimy o zaznaczenie, że jest to wizyta bilansowa.
Badania bilansowe dziecka:
noworodka obejmuje:
Punkt

Pierwsze badanie noworodka następuje po urodzeniu, jest oceniane za pomocą skali Apgar ( 0-10 pkt ). Ocenie poddawana jest akcja serca, oddech, napięcie mięśni, odruchy, barwa skóry.


2-latka obejmuje:
Punkt

Zmierzenie wzrostu i wagi oraz ich ocenę w oparciu o siatki centylowe (czyli porównanie z danymi populacyjnymi), dokładne badanie pediatryczne, ocenę rozwoju psychomotorycznego, ocenę słuchu, reakcji słuchowych, rozwoju mowy i czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, pomiar ciśnienia, ocenę wykonania szczepień ochronnych.


4-latka obejmuje:
Punkt

Zmierzenie wzrostu i wagi oraz ich ocenę w oparciu o siatki centylowe (czyli porównanie z danymi populacyjnymi), dokładne badanie pediatryczne, ocenę rozwoju psychomotorycznego, ocenę słuchu, reakcji słuchowych, rozwoju mowy i czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, pomiar ciśnienia, ocenę wykonania szczepień ochronnych. Ocenia się także rozwój społeczny dziecka i zwraca uwagę na zaburzenia statyki ciała.


6-latka obejmuje:
Punkt

Badanie pod względem dojrzałości szkolnej. Lekarz może stwierdzić czy dziecko nie ma problemów z mówieniem, nie jest nadpobudliwe lub wycofane, nie ma wad postawy, czy może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.


10-latka obejmuje:
Punkt

Ocenę stanu rozwoju dziecka pod względem fizycznym oraz przystosowania do warunków szkolnych. Ze względu na dojrzewanie organizmu w tym okresie dziecko badane jest w kierunku wad postawy i w razie potrzeby kierowane na gimnastykę korekcyjną. W tym wieku można także wykryć wczesne objawy chorób takich jak otyłość czy nadciśnienie, dlatego lekarz zbiera wywiad dotyczący żywienia dziecka i sposobu spędzania przez nie wolnego czasu.


14-latka obejmuje:
Punkt

Badanie antropometryczne, ocenę słuchu i wzroku. Lekarz w poradni bada dojrzewanie płciowe, tarczycę, układ ruchu, jamę ustną i skórę. Również zwraca się uwagę na sytuację emocjonalną i rodzinną dziecka.


18-latka obejmuje:
Punkt

Ocenę w jakim stanie zdrowia młody człowiek wchodzi w dorosłość. Badanie to jest bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na ocenę perspektyw zawodowych i prokreacyjnych. W końcowej ocenie stanu zdrowia powinny być zawarte informacje na temat ewentualnych ograniczeń dotyczących przyszłego zawodu.


Bilansowe badania okresowe dla osób dorosłych
Zestaw wystandaryzowanych badań realizowanych w ramach profilaktyki chorób przewlekłych przeznaczony dla całej populacji objętej opieką świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie POZ PLUS, wykonywany raz na pięć lat, w pięcioletnich grupach wiekowych od 20 do 65 roku życia

Bilans podstawowy:
Punkt

Wywiad medyczny w oparciu o zunifikowany kwestionariusz bilansowy

Punkt

Badanie przedmiotowe

Punkt

Pomiary: wzrost, masa ciała, BMI, ciśnienie tętnicze krwi, tętno

Punkt

Badania: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza, lipidogram


Bilans pogłębiony:
Punkt

zakres bilansu podstawowego

Punkt

dodatkowe badania diagnostyczne w zależności od wskazań klinicznych i wieku pacjenta (ze zdefiniowanego katalogu: ALT (AlAT), AST (AspAT), TSH, FT4, FT3, EKG, Usg jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy i przytarczyc, PSA, USG gruczołu krokowego, RTG klatki piersiowej (KLP), Kreatynina, Kwas moczowy, Densytometria )


Status zdrowotny
Zasadniczym celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Po przeprowadzeniu badania przedmiotowego i podmiotowego oraz wskazanej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej następuje ocena stanu zdrowia w zakresie ryzyka wystąpienia choroby przewlekłej.

Pacjent kwalifikowany jest do określonej grupy o statusie zdrowotnym:
1.Zdrowy - bez czynników ryzyka
2.Zdrowy (bez objawów) z czynnikami ryzyka
3.Chory przewlekle (aktualnie bez objawów) - stabilny
4.Chory przewlekle (aktualnie z objawami) - wymagający stabilizacji
powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021