Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spzozchmielnik.pl
Data publikacji strony internetowej: 2010-02-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-20
Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

WYŁĄCZENIA ZGODNOŚCI:
 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika.
 2. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
 3. Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.
 4. Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.
 5. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 6. Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, audiodeskrypcji czy tłumaczenia na język migowy.
 7. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

SPZOZ Chmielnik dokłada jednak wszelkich starań, aby powyższe wyłączenie, o ile jest to możliwe były poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt przez e-mail: poczta@spzozchmielnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413542944. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

ŻĄDANIE POWINNO ZAWIERAĆ:
 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie ( imię i nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail )
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. Sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Przychodni Zdrowia, ul. Kielecka 18, Chmielnik
Budynek przychodni jest budynkiem wolnostojącym usytuowanym frontem do ulicy. Do budynku prowadzi główne wejście od strony ul. Kieleckiej. Na parkingu przed głównym wejściem wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku można dostać się również wejściem od strony ul. Cichej. Do obu wejść prowadzą schody. Od strony ul. Kieleckiej obok schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach oraz poręcze, które umożliwiają dodatkowo poruszanie się osobom niewidzącym lub słabowidzącym. Zaraz po wejściu do budynku znajduje się winda zaopatrzona w system dźwiękowego sygnalizatora. Gabinety lekarskie i rejestracja znajdują się na piętrze budynku. Korytarze umożliwiają dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku. Zapewniony jest swobodny ruch po piętrach i między piętrami. Zarówno na parterze jak i na piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedziby przychodni z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Piotrkowicach
Ośrodek Zdrowia w Piotrkowicach usytuowany jest na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach. Do ośrodka prowadzi jedno wejście bez barier architektonicznych. Ośrodek znajduje się na parterze budynku. Warunkiem wejścia do siedziby przychodni z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach usytuowany jest na terenie budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach. Do ośrodka prowadzi jedno wejście bez barier architektonicznych. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ośrodek znajduje się na parterze budynku. Warunkiem wejścia do siedziby przychodni z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W najbliższym czasie zaplanowana jest przebudowa Ośrodka Zdrowia w Chmielniku, która zakresem będzie obejmować między innymi dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021