Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

KLAUZULA INFORMACYJNA
  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119 s. 1 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku, ul. Kielecka 18, tel. 41 354–29-44
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl lub telefonicznie pod nr.: +48 795626770.
 3. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym, przetwarzane będą w celu wykonywania działalności leczniczej obejmującej swoim zakresem udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktykę zdrowotną, medycynę pracy oraz w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit. h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego).
 4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o ofercie i o usługach Ośrodka poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1318, z późn. zm.) oraz osoby wskazane przez Panią/Pana w upoważnieniach.
 6. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym przechowywane będą przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora (dotyczy to Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym): dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, a także usunięcia danych osobowych, z za trzeżeniem, że usunięcie danych osobowych będzie zrealizowane, jeśli administrator nie jest zobowiązany przepisami prawa do ich dalszego przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych może uniemożliwić udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 10. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Klauzula Informacyjna monitoringu wizyjnego

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
 1. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku; Kielecka 18, 26-020 Chmielnik, tel. 041 354–29-44, e-mail poczta@spzozchmielnik.pl reprezentowany przez Dyrektora
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 795626770 lub adresem email (adres email): e-mail:  iod@abi-net.pl
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na tereniemonitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie max. 30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021