Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

USŁUGI

Opieka pielęgniarska

Pielęgniarka środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną w zakresie:
  1. Promocji zdrowia i profilaktyki chorób
  2. Świadczeń pielęgnacyjnych
  3. Świadczeń diagnostycznych
  4. Świadczeń leczniczych
  5. Świadczeń rehabilitacyjnych.
Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie zleceń i skierowań lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.

Opieką pielęgniarki POZ realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki POZ osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem. Świadczenia odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.
Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej:

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:
Punkt

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym

Punkt

Pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania

Punkt

Położną środowiskową/rodzinną

Punkt

Pielęgniarką/położną praktyki

Punkt

Pielęgniarką opieki długoterminowej

Punkt

Innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych

Punkt

Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.


1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
Punkt

Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych

Punkt

Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych

Punkt

Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych

Punkt

Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia

Punkt

Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób

Punkt

Organizacja grup wsparcia

Punkt

Realizacja szczepień ochronnych

Punkt

Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.


2. Świadczenia diagnostyczne:
Punkt

Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych

Punkt

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

Punkt

Wykonywanie badania fizykalnego

Punkt

Wykonywanie pomiarów i ich ocena

Punkt

Wykonywanie testów

Punkt

Prowadzenie bilansu wodnego

Punkt

Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia

Punkt

Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.


3. Świadczenia pielęgnacyjne:
Punkt

Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej

Punkt

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych

Punkt

Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.


4. Świadczenia lecznicze:
Punkt

Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych

Punkt

Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego

Punkt

Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna

Punkt

Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu)

Punkt

Wykonywanie wlewów doodbytniczych

Punkt

Podawanie leków różnymi drogami i technikami

Punkt

Wykonywanie zleceń lekarskich

Punkt

Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń

Punkt

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących

Punkt

Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu

Punkt

Zdejmowanie szwów

Punkt

Stawianie baniek lekarskich

Punkt

Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


5. Świadczenia usprawniające:
Punkt

Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.

Punkt

Usprawnienie ruchowe

Punkt

Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej

Punkt

Ćwiczenia ogólnousprawniające.


Taką opieką mogą być również objęci podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

Sprawowanie opieki przez pielęgniarkę POZ nad podopiecznymi DPS obejmuje:
Punkt

Współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo terapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców

Punkt

Edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki

Punkt

Realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich.


Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn),środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędny/e do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę - zapewnia pacjent, rodzina lub opiekun.
powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021