Telefon

691 252 25541 354 22 31

Rejestracja osobista od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

USŁUGI

Opieka położnej

Położna zapewnia opiekę naszym pacjentkom w miejscu zamieszkania oraz w gabinecie.
Położna sprawuje opiekę medyczną nad kobieta ciężarną, rodząca oraz w połogu, a także nad niemowlęciem do ukończenia przez niego drugiego miesiąca życia.

Świadczenia lecznicze realizowane są na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i wykonuje się je w godzinach dostępności do świadczeń położonej POZ.

Położna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym świadczenia są udzielane w uzgodnionym wcześniej terminie, chyba że stan zdrowia kobiety lub noworodka tego wymaga - wtedy świadczenie udzielane jest w dniu zgłoszenia.
Opieka realizowana jest w przychodni (wizyty ambulatoryjne) oraz - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - również w domu kobiety i obejmuje:
Punkt

Edukację przedporodową dla kobiet w ciąży, w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka (przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa)

Punkt

Opiekę medyczną nad kobietą w połogu oraz noworodkiem (do drugiego miesiąca życia)

Punkt

Opiekę pielęgnacyjną po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej


Zakres świadczeń położnej POZ obejmuje:
Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarskiej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnienie ciągłość świadczeń profilaktycznych pielęgnacyjnych i leczniczych:

1. Edukacja przedporodowa
Punkt

Wizyty profilaktyczne położnej

Punkt

Dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką

Punkt

Zaplanowanie i realizację na rzecz populacji objętej opieką, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa z zachowaniem poniższych zasad:

Punkt

Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną POZ plan edukacji stanowiący integralną część dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy i obejmujący praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej)

Punkt

Wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną POZ począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż raz w tygodniu w okresie od dwudziestego pierwszego do trzydziestego pierwszego tygodnia ciąży oraz dwa razy w tygodniu w okresie od trzydziestego drugiego tygodnia ciąży do rozwiązania.


2. Wizyty patronażowe
Punkt

obejmują opiekę nad noworodkiem ( do ukończenia drugiego miesiąca życia) oraz nad kobietą (w okresie połogu). Realizując opiekę położna zobowiązana jest do wykonywania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych.


3. Warunki realizacji wizyt patronażowych:
0-4. doba życia dziecka
(Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko):
Punkt

Wykonania pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej

Punkt

Profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka


1-6. tydzień życia dziecka
Punkt

Wizyty patronażowe położnej, co najmniej cztery,

Punkt

Opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem

Punkt

Obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów

Punkt

Ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia

Punkt

Wykrywanie objawów patologicznych

Punkt

Ocenę relacji rodziny z noworodkiem

Punkt

Prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie pielęgnacji noworodka, karmienia piersią ,szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki

Punkt

Promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców

Punkt

Identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie

Punkt

Formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań


Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

4.Wizyty położnej POZ w opiece pooperacyjnej
Punkt

Opieka nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych obejmyjąca okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.


UWAGA!
Prawo do świadczeń położnej ma kobieta posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, która złożyła deklarację wyboru do położnej. Prawo do opieki zdrowotnej mają także na mocy artyułu 2 pkt.3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kobiety nieubezpieczonej, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są w okresie ciąży, porodu lub połogu.
powrót
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Narodowy Fundusz Zdrowia

© Wszystkie prawa zastrzeżone SPZOZ Chmielnik 2021